Fuar Teşvikleri    


8.2. YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
8.2.1. Desteğin Amacı
 

(1) Bu desteğin amacı, işletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel gelişmeleri takip etmelerine ve uluslararası işbirlikleri tesis etmelerine veya artırmalarına katkı sağlanmasıdır.
 
8.2.2. Destek Unsurları
 
(1) İşletmelerin yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.
(2) Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;
a) Konaklama giderlerini,
b) Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
c) Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.
(3) Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 10.000 (Onbin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 5.000 (Beşbin) TL’dir.
(4) Yurt dışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir.
(5) Yurt dışı iş gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin yurt dışı iş gezisi programında yer alan tüm aktivitelere katılması gerekir. Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 (on) işletmeden az katılım olması durumunda destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip desteklenmeyeceğine Başkanlık Makamınca karar verilir.
(6) Yurt dışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.
7)Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, yurt dışı iş gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.
(8) Destekten yararlanmak isteyen işletmenin faaliyet alanı ile yurt dışı iş gezisinin kapsadığı iş kollarının uyumlu olması zorunludur.  
(9)Yurt dışı iş gezisinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru tarihinin ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.
(10) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.

 
  BTSO YURT DIŞI TİCARİ ZİYARET DESTEK PROGRAMI USUL VE ESASLARI
 
AMAÇ:
MADDE 1 - Bu usul ve esasların amacı, BTSO üyesi olan işletmelerin, ticaret hacimlerini artırmak için uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya geliştirmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen yurt dışı ticari ziyaret programlarına katılmalarının desteklenme ve koordine edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
TANIMLAR:
MADDE 2:
BTSO: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı,
Yönetim Kurulu: BTSO Yönetim Kurulu’nu,
İşletme :  BTSO Üyesi  Firmayı,
İşletme Temsilcisi:  BTSO Üyesi Firmanın ortaklarını, yöneticilerini, sigortalı personellerini  kapsamakla birlikte, BTSO üyesi firma tarafından, yurtdışı ticari ziyarete katılım sağlamak üzere görevlendirilen firma Yetkilisini,
Yurt Dışı Ticari Ziyaret: Yurt dışı fuarı, yurt dışında gerçekleştirilecek sektörel kurum ziyareti veya yurtdışında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmesi faaliyetlerinden en az ikisini kapsayan ziyaret programını,
ifade eder.
KAPSAM:
MADDE 3 - Bu destek; Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak önceden duyurulan yurt dışı ticari ziyaret programları kapsamında BTSO tarafından organizasyonu yapılan ve Oda üyesi firmaların işletme temsilcilerinin katıldığı yurtdışı ticari ziyaretlere ilişkin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının, Konaklama giderlerini, vize masraflarını (vize işlemleri Yönetim Kurulu tarafından satın alma prosedürleri kapsamında belirlenen seyahat acentesi tarafından yürütülecektir), ulaşım giderlerini (programın düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım bilet ücretleri, yurtiçi ve yurtdışı transfer bedelleri), tercüme ve rehberlik hizmetlerini, fuar giriş ücretlerini, yurtdışı ticari ziyaret kapsamındaki organizasyon (toplantı, salon kirası, iş yemeği, basılı malzemeler, seyahatin gerçekleştirildiği ülke içindeki transferler vb.) giderlerini kapsar.
Yönetim Kurulu, yurtdışı ticari ziyarete katılmak için gerekli belgeleri önceden belirler ve BTSO Genel Sekreterliği aracılığıyla duyurur. Bu usul ve esaslarında ve eklerinde değişiklik yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.
DAYANAK:
MADDE 4- Bu usul ve esaslar;  25.11.2014 tarihli BTSO Meclisi’nce kabul edilerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.12.2014 tarih ve 23725 sayılı onay yazısı ile yürürlüğe giren  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İç Yönergesi’nin 15.Madde (d) bendi  ile  5174 sayılı kanunun 4. Madde, 12. Madde (h) bendi, 19. Madde (ı) bendi ve 17. Madde (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
KATILIMCI SAYISI VE YURT DIŞI TİCARİ ZİYARET KATILIM DESTEĞİ:
MADDE 5- BTSO tarafından organize edilen Yurt Dışı Ticari Ziyaret Desteği’nden faydalanmak için en az 10 (on) BTSO üyesi işletmenin aynı ziyaret için katılımı gerekmektedir. Bu sayı, organizasyonun destek kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı Ticari Ziyaret Desteği’nden yararlanmaları şartı yoktur.
Yurt Dışı Ticari Ziyaret organizasyonlarının gerçekleştirilmesi kapsamında, BTSO katılımcılarının 10 firmanın altında olması halinde istisnai olarak bir yılda beşten fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu kararı ile heyet olarak sadece BTSO destekli olarak Yurt Dışı Ticari Ziyaret Programı’nın gerçekleştirilmesi ve/veya BTSO katılımcılarının 10 firmanın altında olması durumunda firma katılımcıları dışında söz konusu Yurt Dışı Ticari Ziyaret Programı’na katılım sağlamak isteyen münferit katılımcılar ile birlikte en az 10 kişilik heyet oluşturularak Yurt Dışı Ticari Ziyaret Programı düzenlenmesi hususunda Yönetim Kurulu Yetkilidir.
BTSO tarafından bu usul ve esasları hükümleri çerçevesinde sağlanacak azami destek tutarı 1.000 TL’dir. Azami destek tutarını aşmayacak şekilde, Yönetim Kurulu her yurtdışı ticari ziyaret için destek tutarı üst sınırını ilan eder. Anılan destek her bir BTSO üyesi işletme için bir takvim yılı içerisinde 2’den (iki) fazla olmamak üzere uygulanır. Azami destek tutarını BTSO Yönetim Kurulu her mali yıl öncesinde belirlemeye yetkilidir.
Her bir Yurt Dışı Ticari Ziyaret için işletme başına bir kişi ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki gider gruplarından sadece birisi için destek sağlanır. Gider grupları şunlardır:
1.Grup : Ulaşım giderleri (programın düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım bilet ücretlerigiderleri, yurtiçi ve - yurtdışı transfer bedelleri),
2.Grup: Konaklama giderleri,
3.Grup: Vize masrafları (vize işlemleri Yönetim Kurulu tarafından satınalma prosedürleri kapsamında belirlenen seyahat acentesi tarafından yürütülecektir), tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, yurtdışı ticari ziyaret kapsamındaki organizasyon (toplantı, salon kirası, iş yemeği, basılı malzemeler, seyahatin gerçekleştirildiği ülke içindeki transferler vb.) giderleri
İşletme Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alamaz.
DESTEK BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRME VE ONAY:
MADDE 7 - Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yönetim Kurulu tarafından destek kararı alınmış ve BTSO tarafından yayınlanan Yurt Dışı Ticari Ziyaret listesinde belirtilen programlara katılmak için BTSO tarafından duyurulan son başvuru tarihinden önce Yurt Dışı Ticari Ziyaret Desteği Başvuru Formu (Ek-1) ile BTSO’ya başvuru yapar.
MALÎ HÜKÜMLER:
 
MADDE 8 – İşletme, Yurt Dışı Ticari Ziyaret organizasyonu katılımını gerçekleştirerek BTSO YURT DIŞI TİCARİ ZİYARET DESTEĞİ ÖDEME TALEP FORMU’nu (EK-2) ve ekinde belirtilen belgelerin asıllarını BTSO’ya sunar.
Belgeler incelenerek, bu usul ve esasları hükümlerine uygun olarak yapılan harcamaların ödenmesine Yönetim Kurulunca karar verilir.
İşletmenin ilgili mevzuat gereği Oda aidat borcu olması durumlarında işletmenin ödeme talep formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilir. Varsa kalan tutar hesabına yatırılır.
MADDE 9 - BTSO Yurt Dışı Ticari Ziyaret Destek Programı kapsamında yapılacak giderler için Oda bütçesine ödenek konulur ve bu ödenekten Yönetim Kurulu kararı ile ödeme yapılır.
 
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
MADDE 10 - (1) Destek kapsamında işletme tarafından mal/hizmetin alındığı veya faturalandırıldığı tarihi müteakip, destek ödemesine esas belgelerin en geç  3(üç) aylık sürede BTSO’ya teslim edilmesi gerekir.
 (2) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
(3) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.
(4) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında BTSO mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, bu usul ve esasları kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, BTSO alacağı olarak yasal faizi ile birlikte BTSO tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder.
(5) BTSO üyesi olmayan firmalar, ilçe odaların üyesi olan firmalar veya Gerçek Kişiler Yurt Dışı Ticari Ziyaret Programlarına katılabilir ancak BTSO desteğinden faydalanamazlar.
MADDE 11 - Bu usul ve esasları hükümlerinin uygulanması hususunda doğacak ihtilaflar,yürürlükteki mevzuat çerçevesinde  Yönetim Kurulu  tarafından karara bağlanır.
YÜRÜRLÜLÜK:
 MADDE 12 - Bu usul ve esaslar, BTSO Yönetim Kurulu’nun……………….. tarihli kararı ile yürürlüğe  girer.
YÜRÜTME
 
MADDE 13 - Bu usul ve esasları hükümlerini BTSO Genel Sekreterliği yürütür.